Beroep aan huis toegestaan

Vraag:

De gemeente stelt dat ik zonder ontheffing geen beroep aan huis mag uitvoeren. Ik was in de veronderstelling dat een beroep aan huis altijd is toegestaan tenzij hiervoor moet worden bijgebouwd. Hoe zit dit?

Antwoord:

Of een beroep aan huis is toegestaan hangt in de eerste plaats van de omvang af. Het gebruik van een slaapkamer als kantoor zal in het algemeen onder de bestemming ‘wonen’ geen probleem zijn. Maar daarbuiten is een beroep aan huis niet per definitie toegestaan. Of een beroep aan huis mag, is geregeld in het bestemmingsplan. In de bestemming “wonen” kan – naast uiteraard wonen, ruimte zijn gelaten voor een beroep of bedrijf aan huis. Soms is dat geregeld in de bestemmingsomschrijving zelf (waarbij dan meestal is bepaald dat andere functies dan wonen van ondergeschikte betekenis moeten zijn), soms ook zijn er nadere voorschriften gesteld omtrent bouwen en gebruiken, bijvoorbeeld in de vorm van maximale oppervlaktes e.d. Soms is dit weer gekoppeld aan de bepaalde vormen van beroep of bedrijf, bijvoorbeeld met het oog op verkeersaantrekking, parkeervoorzieningen e.d. Het bestemmingsplan is dus doorslaggevend.


bron: www.landregels.nl

Twee locaties in bestemmingsplan

Vraag:

Ons agrarisch bedrijf heeft op afstand twee varkensstallen gekocht. De gemeente wil deze stallen aan ons bedrijf ‘pijlen’ in het bestemmingsplan omdat beide locaties in eigendom zijn van één bedrijf. De woning die aanwezig is op het erf van de aangekochte stallen wordt hierdoor een burgerwoning, wat belemmeringen oplevert voor onze bedrijfsuitvoering. Mag de gemeente de stallen aan elkaar pijlen zonder verdere R.O. argumenten?

Antwoord:

Eigendomsverhoudingen hebben niets met bestemmingen te maken. Van de oude bedrijfswoning in het bestemmingsplan is de agrarische bestemming vervangen door een ‘gewone’ woonbestemming. De gemeente kan daarvoor op grond van ruimtelijke argumenten kiezen, maar dient daarbij wel rekening te houden met de belangen van de binnen het bouwblok gelegen varkensstallen. Waarschijnlijk is in deze woning een goed woon- en leefklimaat niet verzekerd, vanwege geluid- en geurhinder. Omzetting van de bestemming naar burgerwoning is dan volgens rechtspraak niet mogelijk.


bron: www.landregels.nl

Hout zagen met of zonder milieuvergunning

Vraag:

Bij nieuwbouw van onze schapenschuur met als doel educatie wordt voor verwarming van de ruimte (en voor demonstratie) een flinke houtkachel gebruikt. Als brandstof voeren wij hout aan die we zelf willen verzagen in een open kapschuur. De milieuambtenaar van de gemeente eist voor het verzagen een aparte houtverwerkingsruimte. Waar komt deze eis vandaan?

Antwoord:

Als er af en toe wat hout wordt verzaagd, kan dat geen probleem zijn. De omvang van de operatie kan echter nadere voorschriften met zich meebrengen. Vermoedelijk beschouwt de ambtenaar de kapschuur met zaaginstallatie als onderdeel van de gehele inrichting. Overigens, ook al zou het alleen om het bewerken van hout gaan kan dat, indien het in een bedrijfsmatige omvang gebeurt, op zich zelf al een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer zijn. In het kader van de vergunningverlening kunnen voorschriften worden gegeven ter beperking van milieuhinder, zoals stof en geluid. Daar kan een aparte ruimte bijhoren. Als voor de inrichting geen vergunning nodig is, worden activiteiten die het milieu kunnen belasten via het Activiteitenbesluit gereglementeerd. In dat besluit is geen eis voor een aparte ruimte voor houtbewerking opgenomen. Wel moet bij het bewerken van hout in de ruimte een afzuiginstallatie aanwezig zijn. Het is de vraag of het verzagen van hout tot kachelhout als houtbewerking moet worden gezien. De gemeente mag aanvullende eisen stellen op basis van de zorgplicht in het Activiteitenbesluit. Dit moet echter wel gemotiveerd gebeuren en tegen een uitspraak kan beroep worden aangetekend.


bron: www.landregels.nl

10% regel in bestemmingsplannen

Vraag:

De gemeente gebruikt de 10% regeling voor het verschuiven van oppervlakte tussen verschillende nevenactiviteiten. Ik mag daarmee slechts éénmalig een nevenfunctie uitbreiden door oppervlakte van een andere nevenfunctie af te halen. Is de 10% regeling hiervoor bedoeld?

Antwoord:

Elk bestemmingsplan bevat flexibiliteitsbepalingen voor hoogst noodzakelijke afwijkingen van afmetingen en maatvoeringen. Om die ontheffing toe te passen moet er een goede reden zijn. De 10% regeling is uitsluitend bedoeld voor bijzondere situaties in de maatvoering, afstand of afmeting. Het is een uitzondering en het is niet bedoeld als een recht of als vaste verhoging van elke maat. De 10%-regeling kan een knellende situatie oplossen waarin bestaande gebouwen net niet in de regels passen. Het is noch per se eenmalig, noch zonder meer een recht voor elke nevenfunctie. B&W is bevoegd om deze ontheffing te verlenen.


bron: www.landregels.nl