Nevenactiviteit in meerdere bouwlagen

Vraag:

De gemeente heeft mijn boerderij bestemd als agrarisch bedrijf met nevenactiviteiten tot 150 m2. Ik mag nog bijbouwen, maar nu stelt de gemeente dat dit slechts in één bouwlaag mag waardoor ik zowel kelder als zolder niet kan gebruiken. De eventuele nieuwbouw mag wel 10 m hoog zijn.

Antwoord:

Elk bestemmingsplan omschrijft de begrippen van oppervlakte en inhoud. De meeste begrippen omschrijven de oppervlakte als de vloeroppervlakte. Meestal is er een aparte regel die bepaalt of er ondergronds mag worden gebouwd. Het hangt van de bouwhoogte en vereisten van het Bouwbesluit af of er bouwtechnische mogelijkheden zijn voor een zolder of verdieping (of vide); het bestemmingsplan regelt dit niet standaard. Een gebouw kan ook geregeld zijn door het vaststellen van de maximale inhoud, in m3. Ook dan hebben de meeste bestemmingsplannen voor het buitengebied geen regels over verdiepingen. Als de gemeente deze eis van een bouwlaag stelt, zal die gebaseerd moeten zijn op het bestemmingsplan.


bron± www.landregels.nl

Nut van brandpreventieplan

Vraag:

Van de gemeente heb ik een brandpreventieplan laten opstellen vanwege nieuwbouw van logieskamers. Mijn bebouwing ligt binnen 40 m van een blusvoorziening maar de nieuwe logies op 55 m. Het brandpreventieplan concludeert dat een nieuwe blusvoorziening niet nodig is. Nu eist de gemeente zonder argumentatie dat ik een eigen blusvoorziening moet oprichten ad 7.000 euro. Op basis van welke regelgeving toetst de gemeente de afstandsnorm? Wat is dan het nut van het (verplichte) brandpreventieplan als de conclusie kan worden genegeerd?

Antwoord:

Een brandpreventieplan wordt meestal opgesteld in het kader van een bouwaanvraag, om te kunnen nagaan of het gebouw aan eisen van Bouwbesluit en Bouwverordening voldoet. Zo’n plan is lang niet altijd verplicht (hoewel de brandweer soms doet alsof dat wel zo is). Een brandpreventieplan kan ook in het kader van een gebruiksvergunning aan de orde zijn. Wat de blusvoorziening betreft: soms eist de gemeentelijke bouwverordening een blusvoorziening. Is die er niet, dan kan de bouwvergunning worden geweigerd. Het brandpreventieplan had daar dan ook aandacht aan moeten besteden en is dus mogelijk niet goed opgesteld. Als de bouwverordening niets zegt over blusvoorzieningen – en ook dat komt voor – dan kan de bouwvergunning ook niet om die reden worden geweigerd.


bron: www.landregels.nl

Rondleiding op kaasmakerij

Vraag:

Wij willen graag bezoekers rondleiden door de kaasmakerij op onze boerderij. De gemeente weet niet goed aan welke regels we moeten voldoen. Kunnen we zo mensen rondleiden, of moeten we aan extra eisen op het gebied van hygiëne voldoen?

Antwoord:

De Warenwet en de daarop gebaseerde Hygiënecode voor boerderijzuivelbereiding en de Hygiënecode voor de kleinschalige detailhandel in zuivel stellen eisen aan de hygiëne van de kaasmakerij en aan de aanwezigheid van personen. Vanuit deze eisen is de hygiëne in de bereidingsruimte moeilijk te waarborgen als bezoekers kunnen binnenlopen. In het algemeen stellen het COKZ en de VWA dat het besmettingsrisico te groot is. Daarom gaat de hygiëneregelgeving uit van scheiding van verwerking en bezoek. U kunt op twee manieren voldoende scheiding tussen de bezoekers en de kaasbereiding realiseren: in de tijd of in de ruimte. Door alleen kaas te maken op dagen dat u niet voor publiek geopend bent, en tussendoor grondig te reinigen, scheidt u de bereiding en de bezoekers voldoende in de tijd. U kunt ook een scheiding aanbrengen in de ruimte, bijvoorbeeld door de bereidingsruimte van de kaas te tonen aan uw klanten via een tussenwand van glas. Wilt u uw bezoekers zelf kaas laten maken, dan moet u over een aparte workshopruimte beschikken of ook weer een duidelijke scheiding in de tijd maken. Voor de glazen tussenwand is een melding bij de gemeente of een lichte bouwvergunning nodig. Het is aan te bevelen makkelijk schoon te maken materialen te gebruiken. Bouwt u een aparte educatieve ruimte? Dan moet het bestemmingsplan dit toestaan en heeft u een bouwvergunning nodig.


bron: www.landregels.nl