Alcohol op boerderijfeest

Vraag:

Op mijn tuinderij wil ik – zoals elk jaar - een oogstmaaltijd organiseren. Hierbij schenkt onze chef-kok alcohol aan de gasten. Opeens wil de gemeente dat ik ontheffing aanvraag. Waarom?

Antwoord:

Sinds 1 januari 2013 gaat de gemeente over alcohol volgens de Drank- en Horecawet (DHW). Deze wet gaat uitsluitend over alcohol, ondanks de naam, waardoor het ook over ander eten en drinken lijkt te gaan. Wees daarom helder of u horeca doet met of zonder alcohol, pas bij alcohol heeft u met de DHW te maken! Voor het schenken van alcohol worden eisen gesteld aan de plek en aan de persoon. Gemeenten geven alle vergunningen en houden toezicht.Wilt u alcohol schenken? Dan zijn er drie mogelijkheden: 1. u schenkt alcohol als onderdeel van een zelfstandige tak met een zelfstandige bestemming, bijvoorbeeld een horecatak naast uw agrarische tak. 2. u schenkt alcohol waarbij u met ondersteunende horeca bent bestemd, bijvoorbeeld bij een boerencamping. 3. u schenkt alcohol zonder dat het bestemd is, als onderdeel van vergaderingen, excursies, evenementen of open dagen. In de eerste en tweede situatie heeft u officieel een gewone DHW-vergunning nodig. Dan moet ook uw gebouw aan bepaalde inrichtingseisen voldoen, zoals voldoende ventilatie en toiletten.


Op uw tuinderij geldt de derde situatie: u heeft per evenement een vergunning nodig voor het schenken buiten een horecalocaliteit. Daar heeft elke gemeente een speciaal aanvraagformulier voor, meestal genoemd “ontheffing artikel 35 DHW”. De gemeente gaat dan na of het tappunt op een veilige en controleerbare plek staat (geen overlast, goede controle) en soms of de leidinggevende van de bar een diploma heeft, de zogenoemde Verklaring Sociale Hygiëne.


 


bron: landregels.nl  MvB okt 2015

Boerengolf akkoord voor verpachter

Vraag:

Heb ik als pachter toestemming van de verpachter nodig voor boerengolf?

Antwoord:

Op grond van artikel 7:348 van het Burgerlijk Wetboek is de pachter niet bevoegd de bestemming, inrichting of gedaante van het gepachte te veranderen zonder toestemming van verpachter. Het woord ‘bestemming’ is hierbij niet de bestemming uit het bestemmingsplan maar is meer te lezen als ‘gebruik’. Boerengolf is een recreatieve activiteit op het bedrijf die meestal niet los staat van andere gebruikswijzigingen zoals parkeren en koffie schenken. Ook dit kan van belang zijn voor de pacht. Boerengolf vindt plaats op normaal geëxploiteerd weiland waar de spelers tijdelijk overheen lopen. Voor de meeste bestemmingsplannen is dit gebruik als extensieve recreatief medegebruik onderdeel van de agrarische bestemming (maar het is soms ook geregeld). Dit zegt nog niets over de relatie met de verpachter. In een recente uitspraak stelt de rechter dat het een ander, niet landbouwkundig gebruik is en dat toestemming van de verpachter vereist is (ECLI:NL:GHARL:2015:5673). De vraag is dan of het gebruik nog onder de ‘pacht’ valt. In deze casus is vermoedelijk de intensiteit van boerengolf leidend geweest voor de uitspraak. Indien het landbouwkundig gebruik bedrijfsmatig het hoofddoel blijft, is er in principe niets aan de hand. De intensiteit kan dusdanig toenemen dat zowel bestemmingsplan als pacht het een afwijking gaan vinden van bedrijfsmatig agrarisch gebruik. Toestemming van verpachter is dus de beste weg.


 


bron: landregels.nl   HW okt 2015