Emmers rechtop of op zijn kop

Vraag:

In onze melkveehouderij zetten wij om hygiëne redenen schoongemaakte emmers op zijn kop. Op deze manier kan er geen water in blijven staan en krijgen schimmels minder kans. Wij werken zo volgens de hygiënecode zelfzuivelen. Bij recente controle van de Arbodienst kregen we te horen dat vanwege veiligheidsredenen de emmers rechtop in elkaar gestapeld moeten worden. Welke instantie moet ik volgen?

Antwoord:

Zowel aan eisen van hygiëne als aan eisen van veiligheid moet worden voldaan. Meestal hoeft dat geen tegenstrijdigheden op te leveren. Wellicht zijn er oplossingen denkbaar die recht doen aan het advies van beide instanties. Waar het de COKZ gaat om hygiëne, gaat het de arbodienst om een veilige werksituatie. U kunt bijvoorbeeld de emmers in een rek ondersteboven plaatsen, zodat zij niet gemakkelijk om kunnen vallen. Hierna is sprake van een hygiënische én veilige situatie.


bron: www.landregels.nl

Monsters voor Legionella 2 x of 1 x per jaar

Vraag:

Ik moet voor mijn minicamping 2 x per jaar twee monsters laten nemen voor Legionella. Maar mijn camping is in de winter dicht. Moet ik dan ook nog monsters nemen? Bovendien is het relatief duur.

Antwoord:

Het Waterleidingbesluit (ministerie van VROM) stelt dat op een locatie met verblijfsrecreatie 2 x per jaar twee monsters moeten worden genomen (tot 50 tappunten). Boerderijcampings zijn in veel gevallen de helft van het jaar open voor gasten, en gesloten van november tot maart. Voor deze campings is geen uitzondering gemaakt. Vanwege het feit dat veel boerderijcampings de helft van het jaar open zijn, hanteren sommige kampeerboerderijen een bemonstering van 1 x per jaar met twee monsters, bij aanvang van het seizoen. Voor zover bekend wordt dit gedoogd. Ondanks de bemonstering blijft de ondernemer verantwoordelijk en aansprakelijk.


bron: www.landregels.nl

Dierziektes en agrarische kinderopvang geregeld?

Vraag:

Ik wil kindereducatie starten welke volgens het bestemmingsplan via een ontheffing zou kunnen, en ook geen knelpunt geeft voor de geurhinder. De gemeente houdt mijn aanvraag aan omdat zij niet weet welk gezondheidseffect een nabij gelegen pluimveehouderij heeft op de kinderen. Waar staat waar de gemeente en ondernemer op moeten letten?

Antwoord:

Van stof, geluid en geur is bekend dat zij de gezondheid en het welbevinden van mensen kunnen beïnvloeden. Voor geurhinder is er de Wet geurhinder en veehouderij; aan stofuitstoot en geluidhinder worden in het kader van de milieuvergunning eisen gesteld. Praktisch gezien leidt dit tot het aanhouden van een zekere afstand tussen veehouderijen en andere bestemmingen. Sinds de Q-koorts bij geiten is er ook veel aandacht voor de effecten van dierziekten op mensen. Veel is nog onduidelijk, maar sommige provincies, zoals Noord-Brabant, en gemeenten hanteren ook daarvoor afstandsnormen. Het staat dus niet vast, waar gemeente en ondernemer op moeten letten. De gemeente kan een aanvraag niet onbeperkt aanhouden vanwege het ontbreken van kennis. De beslistermijn voor een omgevingsvergunning is bijvoorbeeld acht weken.


bron: www.landregels.nl

Horeca

Vraag:NULL

Antwoord:NULL