Verkoop appels kan gewoon

Vraag:

De gemeente stelt dat ik thuis geen eigen appels en peren mag verkopen omdat dit geregeld is via een ontheffing (in deze gemeente tot maximaal 50 m2). Ik dacht altijd dat verkoop van producten aan huis is toegestaan. Hoe zit dit precies?

Antwoord:

Of verkoop van producten is toegestaan, staat in het bestemmingsplan. Het spreekt niet vanzelf dat ‘detailhandel’ past binnen de agrarische bestemming. In het algemeen wordt verkoop van eigen producten en ter plaatse bewerkte producten gezien als onderdeel van de bestemming agrarisch bedrijf. In veel bestemmingsplannen is zodoende verkoop van eigen producten wel toegestaan, maar er kunnen eisen worden gesteld aan het als zodanig gebruiken van grond en gebouwen. Als er verbouwd moet worden is soms een wijziging of ontheffing (afwijking) van het bestemmingsplan vereist.


bron: www.landregels.nl

Voor recreatie open op zondag: toch verbod verkoop?

Vraag:

Ik heb een agrarisch bedrijf gecombineerd met recreatieve activiteiten. Daarbij verkoop ik een aantal producten. Mag ik op zondag, als de meeste recreanten komen, producten verkopen?

Antwoord:

Of u producten mag verkopen volgt in de eerste plaats uit uw bestemming. Verkoop of winkel is daar specifiek benoemd. Verkoop van ter plekke gemaakte producten of kleine souvenirs is altijd toegestaan. Over de openingstijden gaat de Winkeltijdenwet. Die wet kent een eigen definitie van winkel, dus los van de bestemming. Een winkel is in de Winkeltijdenwet gedefinieerd als “een voor het publiek toegankelijke besloten ruimte, waarin goederen aan particulieren plegen te worden verkocht”. De Winkeltijdenwet kent in verband met de zondagsrust als hoofdregel dat op zondagen winkels gesloten zijn. Hoewel het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet een aantal type winkels vrijstelt van de Winkeltijdenwet zoals tankstations en musea, worden boerenwinkels en -verkooppunten niet genoemd. U mag uw producten op basis van de huidige wetgeving dus in principe niet in een winkel verkopen op zondag. Gemeenten kunnen slechts voor een beperkt aantal bijzondere situaties vrijstellingen of ontheffingen verlenen. Zo kan de gemeenteraad vrijstelling verlenen van het verbod een winkel voor het publiek op zondag geopend te hebben. Gemeenten kunnen daarnaast bepalen of zij op grond van de toerismebepaling winkelopening op zondag toestaan. De besluitvorming over de openstelling op grond van de Winkeltijdenwet ligt bij gemeenten. Indien u winkelopenstelling op zondag wenst, dient u daarom contact op te nemen met uw gemeente voor het verkrijgen van een ontheffing. Voor de meeste recreatiebedrijven is het gedoogd.


bron: www.landregels.nl  juli 2015 hw

Zelfgemaakte wijn op markt schenken

Vraag:

Mag ik mijn zelfgemaakte wijn of andere regionale wijn verkopen op een markt?

Antwoord:

In principe is dit niet toegestaan, aangezien dichte flessen zwak-alcoholhoudende drank (bier, wijn) alleen mogen worden verkocht als is voldaan aan de eisen van artikel 18 van de Drank- en Horecawet. Daarin staat dat het alleen is toegestaan alcoholhoudende drank die is bestemd voor gebruik elders dan ter plaatse te verkopen in een slijterij, een supermarkt, of een snackbar. Een marktkraam is geen winkel en voldoet dus niet aan de wettelijke eisen.
Voor de verkoop van regionale wijnen in dichte flessen tijdens braderieën, jaarmarkten en streekmarkten heeft de Minister van VWS echter een gedoogbeleid afgekondigd, in afwachting van aanpassing van de Drank- en Horecawet. Dit betekent in de praktijk dat de Minister van VWS de Voedsel en Waren Autoriteit, die toezicht houdt op de naleving van de Drank- en Horecawet, heeft gevraagd geen boetes op te leggen voor niet naleving van het uit artikel 18 Drank- en Horecawet voortvloeiende verbod op de verkoop van zwak alcoholhoudende streekproducten voor gebruik elders dan ter plaatse op jaarmarkten, braderieën en dergelijke. Het (laten) proeven van de wijn ten behoeve van de verkoop is niet toegestaan.


bron: www.landregels.nl

Kaasmaken, waar op letten

Vraag:

A. Mag ik kaasmaken op mijn agrarisch bestemd boeren bedrijf?
B. Is het daarbij mogelijk om melk van buren te gebruiken?
C. Mag ik kaasmaken combineren in dezelfde ruimte als de winkel?

Antwoord:

Ad A. Het gemeentelijk bestemmingsplan bepaalt of het kaasmaken op die plek is toegestaan. Op basis van Warenwet, Bouwbesluit (inclusief brandweer) en Arbo kan worden bepaald aan welke eisen de ruimte moet voldoen.  Er is ook een (aanpassing van de) milieuvergunning (omgevingsvergunning) nodig.


Ad B. In het algemeen wordt het verkazen van eigen melk gezien als onderdeel van de bestemming agrarisch bedrijf. Bij het aanvoeren van melk van buiten wordt dit principe losgelaten en zal het van de ruimte in het bestemmingsplan of de gemeentelijke handhaving afhangen waar de grens ligt. De wijze van aanvoer van melk is geregeld via de Warenwet en te vinden in Hygiënecode voor boerderijzuivelbereiding en/of de Hygiënecode voor kleinschalige detailhandel in zuivel. Het COKZ houdt toezicht op de naleving. Voor het melktransport over de weg dient de melkrijder het diploma RMO-chauffeur te hebben (RMO = rijdende melk ontvangst). Als men de naam “Boerenkaas” wil gebruiken, vloeien daar ook nog weer voorschriften uit voort.


Ad C. Het bestemmingsplan bepaalt of een winkel op die plek is toegestaan. In het algemeen wordt verkoop van eigen melkproducten en ter plaatse bewerkte producten gezien als onderdeel van de bestemming agrarisch bedrijf. De Warenwet en de eerder genoemde Hygiënecodes stellen eisen aan de hygiëne van de kaasmakerij en winkelruimte en aan de aanwezigheid van personen. Vanuit deze eisen is de hygiëne in de bereidingsruimte moeilijk te waarborgen als kopers kunnen binnenlopen. In het algemeen stellen het COKZ en de VWA dat het besmettingsrisico te groot is. Daarom gaat de hygiëneregelgeving uit van scheiding van verwerking en verkoop. U kunt op twee manieren voldoende scheiding tussen de klanten en de kaasbereiding realiseren: in de tijd of in de ruimte. Door alleen kaas te maken op dagen dat u niet voor publiek geopend bent, en tussendoor grondig te reinigen, scheidt u de bereiding en de bezoekers voldoende in de tijd. U kunt ook een scheiding aanbrengen in de ruimte, bijvoorbeeld door de bereidingsruimte van de kaas te tonen aan uw klanten via een tussenwand van glas.


bron: www.landregels.nl